Dokumenty
Všeobecné obchodní podmínky společnosti AZ VELO s.r.o., Kladruby 87, Teplice 41501. IČO: 27310523, DIČ: CZ27310523 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, ve vložce č. 23723 (dále jen Prodávající) pro prodej prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.azvelo.cz

Kontaktní údaje:
AZ VELO s.r.o.
Kladruby 87
Teplice 41501

Úvod:
Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „ občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „azvelo“ umístěného na internetové adrese www.azvelo.cz provozovaném Prodávajícím.

Obchodní podmínky upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a též potvrzením ve webovém rozhraní obchodu stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem bezprostředně po uzavření kupní smlouvy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Tyto mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ( za kupní smlouvu se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele, zejména se neuplatní ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

Vymezení pojmů
Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující – spotřebitel a Kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu. Kupující je též Uživatelem.

Zboží prodávané prostřednictvím webového rozhraní obchodu je blíže specifikované ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, Kupující provádí objednávání zboží:
- Bez registrace ve webovém rozhraní obchodu, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní obchodu (vyplněním formuláře) nebo
- Prostřednictvím emailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího nebo
- Prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním telefonu Prodávajícího a to v pracovní dny pondělí-čtvrtek od 7h do 15h a v pátek od 7hod do 14hod.
Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného zboží) nebo kód označující zboží a počet ks zboží. Dále pak osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, emailovou adresu.

Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní obchodu přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen uživatelský účet).

Uživatelský účet
Při registraci a při objednávání zboží při využití uživatelského účtu i jinak je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a aktuální.

Přístup k uživatelského účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je Prodávající povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet , a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 1 rok, či v případě porušení své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují náklady za balení a dopravu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní obchodu. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Ceny zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu individuálně s Kupujícím je zachována.

Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. O jeho návrh na uzavření smlouvy § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako akční platí do vyprodání zásob nebo do odvolání nabídky, nebo do další aktualizace nabídky. Každá sleva má pravidla pro uplatnění. Prodávající poskytuje různé druhy slev.

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o:

Objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku, uvede jeho počet, případně označení zboží, jeho velikost a barvu).

Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně dodací adresy.

Identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, včetně fakturačních údajů a informace o nákladech spojených s balením, dopravou nebo dodáním zboží (dále společně jen objednávka)

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (dále jen elektronická adresa Kupujícího). Platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu odst. 3. 10 těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

Prodávající má vždy možnost požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (např. písemně či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na výzvu Prodávajícího potvrzena, resp. Ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží je Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje náležitosti je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Po jejím uplynutí a nedoplnění má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen přijetí objednávky), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, podle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky může být součástí potvrzení o obdržení objednávky dle odst. 3.8. pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno, nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle odst. 3.10 těchto obchodních podmínek.

Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím dle odst. 3.10 telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním tel. Čísle, resp. Emailové adrese Prodávajícího, nebo na webovém rozhraní „storno“. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím dle odst. 3.10 jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobeným zrušením objednávky. U zboží vyráběného na míru či objednaného na přání Kupujícího lze zrušit objednávku pouze do okamžiku, než se zboží začne vyrábět nebo před objednáním.

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená na webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní obchodu i některým z níže uvedených způsobů:

Platba v hotovosti – při osobním odběru na Kontaktní adrese Prodávajícího

Platba v hotovosti – při zaslání zboží na dobírku

Bankovním převodem na účet uvedený na objednávce nebo faktuře vystavené prodávajícím

Způsob platby uvede Kupující v objednávce

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč)

Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou na 10tis Kč nebo při úpravě zboží dle přání Kupujícího) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§21119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží před dodáním zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby-číslo objednávky, nebo číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej společně se zbožím v papírové podobě.

Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Balné se neúčtuje. Přebírá-li Kupující zboží osobně na Kontaktní adrese Prodávajícího, je Prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že je zboží připraveno k odběru.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1937 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Nejedná-li se o případ uvedení v odst. 5.1. či o jiný případ,kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na Kontaktní adresu Prodávajícího, či na Kontaktní email Prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží se doporučuje Prodávajícímu vrátit (nikoli na dobírku, kterou Prodávající nepřijímá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího. Zboží doporučujeme Prodávajícímu vrátit nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.

Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti ). Vyjádření by mělo rovněž obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno.

Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo i způsobem, jaký Kupující požadoval, přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Jestliže Kupující zvolil jiný,než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

Při zasílání by měl Kupující zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Informace ke zpracování osobních dat
AZ VELO s.r.o. Kladruby 87, Teplice 415 01 IČO: dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat
AZ VELO s.r.o. Informace ke zpracování osobních dat
KCK Cyklosport-Mode s.r.o. se sídlem 348 Bartošova, 760 01 Otrokovice, IČ 18559751 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Odpovědnost za vady a reklamační řád

Závěrečná ustanovení
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi AZ VELO a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak AZ VELO doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na AZ VELO pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Dopravu poskytujeme pouze českou poštou. Cena objednávky se řídí dle váhy balíku
cca 150 Kč (dobírkou i převodem). Balné si naše firma neúčtuje.
Případné reklamace jsou vyřizovány dle platných zákonů ČR.
Vyřizuje: IVAN MARKOV
Kontakt: 417 577 433 nebo 608 510 605